موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

بازدید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، دکتر سلطانی فر، وتنی چند از مقامات سیاسی کشوری، از امکانات مجتمع گردشگری آموزشی مؤسسه‎

 

بازدید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، دکتر سلطانی فر، به همراه استاندار محترم استان سمنان، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان و تنی چند از مقامات سیاسی شهرستان گرمسار، از امکانات مجتمع گردشگری آموزشی ستاره درخشان کویر گرمسار ، مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله