موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

افتتاح مجتمع گردشگری و آموزشی موسسه با حضور وزیر علوم